Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Happy Business Starter
1. Algemeen
1.1 Happy Business Starter (HBS): HBS gevestigd te Nieuwe Wei 5 te Gapinge, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78363209.
1.2 Cursus/ Opleiding/ Training/ Afstandsonderwijs/ Masterclass/ Evenement: vorm van
onderwijs met directe of indirecte interactie tussen docent en cursist.
1.3 Cursist: afnemer van een van de in artikel 1.2 gedefinieerde diensten.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door
Happy Business Starter (nader te noemen als HBS) worden aangegaan. Indien HBS afwijkt
van deze algemene voorwaarden zal dit schriftelijk worden bevestigd.
1.5 Overeenkomsten worden voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard voor
bepaalde tijd is.
1.6 Acceptatie van de overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van de
algemene voorwaarden heeft aanvaard. De opdrachtgever doet middels de acceptatie van
de algemene voorwaarden afstand van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen HBS en cursist komt tot stand door ontvangst van een
inschrijfformulier via post/ e-mail/ app/ overhandiging. Na totstandkoming van de
overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.
2.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier en de verzending hiervan stemt de cursist in
met deze algemene voorwaarden en met de verzorging van de opleiding door HBS.
2.3 De cursist schrijft zich in voor de gehele opleiding, dan wel de op het inschrijfformulier
genoemde masterclasses/ evenementen.
2.4 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien de cursus
vol is zorgt HBS voor een inschrijving voor de volgende cursus/ opleiding/ etc.

3. Uitvoering opleidingen
3.1 HBS verzorgt de opleiding online middels zoommeeting. Andere vormen van masterclasses/
evenementen kunnen op een andere wijze worden aangeboden. De cursist zal hiervan op
de hoogte worden gesteld.
3.2 Wijzigingen voorbehouden. Wanneer er wijzigingen in de opleiding zal dit tijdig door HBS
aangegeven worden.
3.3 Inhalen / uitstellen van masterclasses: de cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele
cursus. Bij verzuim van deelname aan de opleiding wordt geen geld, nog delen ervan
gerestitueerd. Zoommeetings zijn gegarandeerd minimaal 1 jaar terug te kijken.
3.4 Uitval expert: indien een expert door ziekte en/of verhindering net in de mogelijkheid is om
een les te verzorgen zal HBS vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de
cursist hiervan op de hoogte worden gesteld. In deze gevallen heeft de cursist geen recht
op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door HBS wordt
georganiseerd.
3.5 Annulering opleidingen door HBS: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor de
opleiding is HBS gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een opleiding niet doorgaat
wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde geld
gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag terug gestort
moet worden.
De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. HBS zal de
cursist een aanbod doen om dezelfde opleiding op een ander tijdstip te volgen, indien daar
mogelijkheden voor zijn.

4. Annulering opleiding (door cursist)
4.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake de opleiding met een vastgestelde
startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie 5.2), de volgende
annuleringsregeling:
1. Annulering voordat de opleiding is begonnen geschiedt door middel van een schrijven
of per e-mail;
2. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de consument 10% van
de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 35,-;
3. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de
consument 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-.
4. Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de opleiding is de
consument 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 75,-.
5. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de consument
50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
6. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding of indien de cursist anderszins niet meer
aan de cursus deelneemt, is de consument 50% van de overeengekomen prijs
verschuldigd plus 50% van de overeengekomen prijs naar rato van het aantal verstreken
lessen.
4.2 Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist HBS
schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus
onder de voorwaarden dat:
* overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. Verklaringen;
* het opleidingsgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
* de vervangende opleiding, waaraan de cursist wil deelnemer, ruimte biedt;
* de opleiding doorgang vindt;
* maximaal 1 jaar na datum.
Indien de cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor
aanvang van de opleiding schriftelijk, per e-mail aan HBS door te geven. Er wordt 10%
van het opleidingsgeld in rekening gebracht met een minimum van € 35,-.
Deze mogelijkheid tot uitstel staat nadrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

5. Beëindiging van de overeenkomst
5.1 De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen.
5.2 Gedurende 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een
opleiding heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden.
5.3 Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van materiaal heeft de
cursist een termijn van 14 dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van
redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst
van het materiaal. De cursist dient het materiaal terug te zenden. Dit geldt niet voor
materiaal wat online beschikbaar ik gekomen voor de cursist.
5.4 Met inachtneming van het bepaalde in 5.5, heeft de cursist in geval van ontbinding
overeenkomstig 5.2 en 5.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald.
HBS betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na ontbinding terug.
Dit geldt niet voor online verstrekt materiaal.
5.5 In geval van ontbinding overeenkomstig 5.2 en 5.3 dient de cursist eventueel van HBS
ontvangen materiaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan HBS terug te zenden. Kosten
voor de retourzending zijn voor de cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de
cursist. Dit geldt niet voor online verstrekt materiaal.
5.6 Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 5.2 en 5.3
wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende
overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van HBS aan de cursist van
rechtswege ontbonden.
5.7 Geen recht op ontbinding overeenkomstig 5.2 bestaat, als het onderwijs door HBS met
instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

6. Prijzen
6.1 De opgegeven prijzen van de opleiding (op de website en andere gegevensbronnen) zijn
exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
6.2 De prijzen zoals HBS deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft
gemaakt, kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst maar nog voor aanvang van de opleiding cq. Aflevering van het
materiaal/ masterclass/ evenement een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed
hebben op de overeengekomen prijs.
6.3 De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst, maar nog voor aanvang van de opleiding cq. Aflevering van
het materiaal/ masterclasss/ evenement, de prijs wordt verhoogd.
6.4 Lid 2 & 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

7. Levering materiaal
7.1 HBS levert het materiaal tijdig aan de cursist.
Het door de cursist bestelde materiaal wordt zover mogelijk voor de aanvang van de
opleiding verzonden naar de op het inschrijfformulier vermelde adres, dan wel online
verzonden of klassikaal uitgedeeld.
7.2 Verkeerd of beschadigd materiaal wordt door HBS vervangen, indien dit aan HBS toe te
rekenen is.
7.3 De cursist krijgt het door HBS verstrekte materiaal pas in eigendom nadat het volledige
verschuldigde lesgeld is voldaan.
7.4 Copyright van alle door HBS gebruikte materialen berust bij HBS, tenzij nadrukkelijk
anders is vermeld in het materiaal.

8. Betaling
8.1 Na ontvangst van het inschrijfformulier door HBS is de cursist het gehele opleidingsgeld
aan HBS verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar
door HBS. Indien er sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in 8.6, zijn bedragen later
opeisbaar.
8.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. De
cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de vervaldatum. HBS zendt na het
verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid
binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.
8.3 Wanneer het opledingsgeld niet, niet tijdig, of niet volledig wordt voldaan, is HBS
gerechtigd boven het verschuldigde opleidingsgeld, ook wettelijke rente,
(buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te
brengen.
8.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil comfort 10 & 11 bepaalde, zal HBS
het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
8.5 Betaling is termijnen is mogelijk en geschiedt in overleg met HBS.

9. Privacy
9.1 Door cursisten verstrekte informatie wordt door HBS vertrouwelijk behandeld. HBS zal
deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar
opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt HBS zich aan de eisen
zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

10.Vragen en klachten
10.1 HBS streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en
organisatie van de opleiding binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden,
gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbare langere
verwerkingstijd vragen, worden door HBS per omgaande beantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk
worden omschreven worden ingediend bij HBS, nadat de cursist de gebreken heeft
geconstateerd of heeft kunnen constateren. De cursist maakt zijn klacht zo spoedig
mogelijk schriftelijk kenbaar via het contactformulier op de website van HBS. HBS zal er
alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen.
Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar
rechten ter zake verliest.

Winkelwagen